Số hóa hoạt động doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp

Quy mô doanh nghiệp

Website

Đã sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử?

Có dùng phần mềm kế toán?

Có dùng phần mềm quản trị